Warunki świadczenia usług

Ostatnia aktualizacja: [07/04/21]

Niniejsze warunki korzystania regulują wszystkie relacje pomiędzy stroną internetową redagowaną przez MWM, której tożsamość i dane kontaktowe są określone w sekcji Obowiązkowa informacja prawna, a użytkownikiem ("Ty", "Twój"). KAŻDY UŻYTKOWNIK, KTÓRY CHCE KORZYSTAĆ ZE STRONY, UWAŻA SIĘ, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA. NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA NIE SĄ WARUNKAMI SPRZEDAŻY ANI WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG. PRZEZ KONTYNUOWANIE KORZYSTANIA ZE STRONY, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA.
Niniejsze Warunki użytkowania mają stanowić zasadę, która musi być przestrzegana przez wszystkich użytkowników odwiedzających Stronę. Każdy internauta zobowiązany jest przy każdej wizycie zwrócić uwagę na wszelkie zmiany w nich zawarte, MWM zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w dowolnym momencie.
1. Definicja
Pojęcia zdefiniowane poniżej będą miały między Stronami następujące znaczenie: Internet: sieć sieci umożliwiająca wymianę informacji przy użyciu protokołu zwanego TCP/IP. Dane są kierowane przez sieci o różnym charakterze, które są w stanie odczytywać wiadomości zgodnie z tym standardem technicznym. Każdy element tej sieci należy do podmiotów prywatnych lub publicznych, które obsługują je we współpracy, niekoniecznie implikując dwustronne zobowiązania jakościowe.
Użytkownik: każda osoba uzyskująca dostęp i realizująca funkcjonalności niniejszej Strony internetowej;
Strona, Strony: odnosi się w liczbie pojedynczej bez rozróżnienia do MWM lub Użytkownika, a w liczbie mnogiej do MWM i Użytkownika;
Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych: francuska ustawa z dnia 6 stycznia 1978 r. dotycząca informatyki i wolności osobistej oraz jej aktualizacje i zmiany ; oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ;
Faza: albo opisuje produkty sprzętowe sprzedawane przez MWM, w szczególności kontroler Phase w opakowaniu lub jako samodzielny, a także inne produkty, takie jak Mixfader Case, lub inne produkty sprzedawane na stronie https://mwm-store.com; lub dział sprzętowy MWM zajmujący się opracowywaniem, sprzedażą i komercjalizacją wyżej wymienionych produktów Phase oraz wszystkimi jego działaniami.
Strona internetowa : strona internetowa redagowana i publikowana przez MWM, dostępna pod adresem store.phasedj.com.

2. Cel i opis
Celem niniejszych Warunków Użytkowania jest określenie warunków korzystania z Witryny i wszystkich stron Witryny. Ta Witryna jest portalową stroną internetową, która pozwala Użytkownikom dowiedzieć się więcej o Phase, jej działalności i produktach, a także być na bieżąco z nowościami dotyczącymi Phase. Niniejsza Strona Internetowa jest portalową stroną internetową, która umożliwia Odwiedzającym zakup produktów MWM takich jak: Phase Essential, Phase Remote, Phase Case, Phase Magnetic stickers, Phase Magnetic stickers Box, Mixfader, Mixfader Case, Mixfader Dock. Znajdziesz tu następujące Warunki sprzedaży, oraz informacje związane z bezpieczeństwem metod płatności.

>

3. Data wejścia w życie - czas obowiązywania
Data wejścia w życie niniejszych Warunków użytkowania to data ich umieszczenia w Internecie, jak wskazano na górze tej strony, i będą one egzekwowane w dniu pierwszego użycia Strony internetowej przez Odwiedzającego. Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują przez okres korzystania ze Strony internetowej i do czasu zastąpienia ich przez nowe Warunki użytkowania. Odwiedzający może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania ze Strony internetowej, ale pozostaje odpowiedzialny za wszelkie wcześniejsze korzystanie.

4. Dostęp do Serwisu
Dostęp do Serwisu jest bezpłatny. Co do zasady jest on dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. MWM dąży do zapewnienia wysokiej jakości dostępu i umożliwienia Użytkownikom korzystania z udostępnionych im środków komunikacji w jak najlepszych warunkach. Z uwagi na charakter i złożoność sieci Internet, a w szczególności na jej wydajność techniczną i czas reakcji na konsultacje, zapytania lub przesyłanie danych informacyjnych, MWM dokłada wszelkich starań, zgodnie z najlepszymi praktykami, aby umożliwić dostęp i korzystanie z Serwisu. MWM nie może zapewnić absolutnej dostępności lub osiągalności Witryny. Jednakże MWM zastrzega sobie prawo, bez uprzedzenia i rekompensaty, do czasowego lub stałego zamknięcia Witryny, w szczególności w celu przeprowadzenia aktualizacji, operacji konserwacyjnych, modyfikacji lub zmian metod operacyjnych i serwerów, przy czym lista ta nie jest ograniczona. MWM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z tych zmian lub z tymczasowej niedostępności lub z ostatecznego zamknięcia całości lub części Strony lub usług z nią związanych. MWM zastrzega sobie prawo do uzupełniania lub modyfikowania, w dowolnym czasie, Strony internetowej i dostępnych w niej usług zgodnie z rozwojem technologicznym. W gestii Użytkownika leży zapewnienie możliwości rozwoju posiadanych zasobów informatycznych i transmisyjnych, tak aby zasoby te mogły dostosować się do zmian w Stronie internetowej.

5. Linki hipertekstowe
MWM zastrzega sobie prawo do umieszczania na swojej Stronie Internetowej hiperłączy dających dostęp do innych stron internetowych niż te, na które MWM nie ma wpływu. MWM zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za warunki dostępu do tych stron, ich funkcjonowanie, wykorzystanie przez nie Danych Osobowych Użytkowników oraz treść informacji udostępnianych na tych stronach poprzez aktywację hiperłączy. Użytkownik, który posiada stronę internetową w charakterze prywatnym i chce umieścić na swojej stronie internetowej, w celach osobistych, prosty link powracający bezpośrednio do strony głównej Serwisu, musi uzyskać wyraźne zezwolenie MWM na utworzenie tego linku.W żadnym wypadku upoważnienie to nie może być zakwalifikowane jako dorozumiana umowa afiliacyjna. W każdym razie, linki hipertekstowe do Strony bez uprzedniej zgody MWM muszą zostać usunięte na pierwsze żądanie MWM.

6. Dane Osobowe i pliki cookies
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Użytkownik jest informowany, że MWM jako administrator danych wdraża przetwarzanie Danych Osobowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym przetwarzaniu Danych Osobowych i zakresie przysługujących im praw, Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z Polityką Prywatności, dostępną pod adresem : Polityka prywatności.

7. Odpowiedzialność MWM 
a) Odpowiedzialność ogólna

MWM nie może być uznane za odpowiedzialne za: jakość Strony Internetowej, Strona Internetowa jest oferowana "taka jaka jest" ; zakłócenia w korzystaniu ze Strony Internetowej; niemożność korzystania ze Strony Internetowej; naruszenia bezpieczeństwa komputerowego, które może spowodować uszkodzenie sprzętu komputerowego Użytkowników oraz ich danych; naruszenia praw Użytkowników w ogóle.

b) Odpowiedzialność za informacje zawarte na Stronie
MWM nie może być uznana za odpowiedzialną za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wynikać z dostępu lub korzystania ze Strony lub informacji w niej zawartych, niezależnie od ich charakteru. MWM dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualne informacje na swojej Stronie. Wszystkie informacje podane do wiadomości osób wchodzących na Stronę zostały zmodyfikowane w określonym dniu. Informacje zawarte na Stronie odzwierciedlają opinię w momencie ich tworzenia, a nie w momencie konsultacji Strony. Informacje mogą wymagać aktualizacji, która z przyczyn technicznych mogła lub nie mogła mieć miejsca w dniu ich konsultacji. MWM nie może być uznane za odpowiedzialne za jakiekolwiek błędy lub pominięcia. Każda aktualizacja, nowa usługa lub nowa funkcja, która poprawia lub zwiększa jedną lub więcej istniejących treści informacyjnych, będzie podlegała tym warunkom. MWM zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za trafność decyzji i warunki ich realizacji podejmowanych przez Użytkowników wyłącznie na podstawie informacji publikowanych w Serwisie.

8. Obowiązki Użytkownika
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i wszelkich informacji, do których może mieć dostęp, wyłącznie w celu uzyskania informacji oraz w celu zgodnym z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami i prawami osób trzecich. W związku z tym zabronione jest publikowanie lub przekazywanie za pośrednictwem Serwisu elementów niezgodnych z prawem, szkodliwych, zniesławiających, pornograficznych, nienawistnych, rasistowskich lub w inny sposób naruszających w szczególności godność człowieka. W przypadku poinformowania MWM o obecności w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, MWM będzie uprawniona do natychmiastowego usunięcia tych treści. Użytkownik zobowiązuje się również do niezakłócania korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników oraz do nieuzyskiwania dostępu do części Serwisu, do których dostęp jest ograniczony.

9. Własność intelektualna
Zawartość strony internetowej, jej ogólna struktura, jak również oprogramowanie, teksty, filmy, obrazy, animowane lub nie, zdjęcia, jej know-how i wszystkie inne elementy składające się na stronę internetową są wyłączną własnością MWM lub osób trzecich, które udzieliły jej licencji. Niniejszy Regulamin nie oznacza przeniesienia jakiegokolwiek rodzaju prawa własności intelektualnej na elementy należące do MWM ani na elementy partnerów lub osób trzecich, które udzieliły jej licencji, takie jak dźwięki, fotografie, obrazy, teksty literackie, dzieła artystyczne, oprogramowanie, marki, karty graficzne, logotypy na rzecz konsumenta. Użytkownikowi zabrania się w szczególności modyfikowania, kopiowania, reprodukowania, pobierania, rozpowszechniania, przesyłania, komercyjnego wykorzystywania i / lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób stron Serwisu lub kodów komputerowych elementów składających się na Serwis. Każda reprodukcja i / lub reprezentacja, w całości lub w części, jednego z tych praw, bez wyraźnego upoważnienia MWM, jest zabroniona i stanowi naruszenie podlegające odpowiedzialności cywilnej i karnej osoby naruszającej. W związku z tym Użytkownik powstrzymuje się od wszelkich działań lub działań mogących bezpośrednio lub pośrednio naruszyć prawa własności intelektualnej MWM. To samo dotyczy baz danych pojawiających się, w stosownych przypadkach, na stronie internetowej, które są chronione przez artykuły francuskiego kodeksu własności intelektualnej. Wszelkie całkowite lub częściowe pobieranie lub ponowne wykorzystywanie wspomnianych baz danych i ich zawartości jest zatem zabronione bez wyraźnej, uprzedniej zgody MWM. Znaki rozpoznawcze MWM i jej partnerów, takie jak nazwy domen, marki, nazwy i loga pojawiające się w Witrynie są chronione przez francuski kodeks własności intelektualnej. Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprodukcja tych znaków wyróżniających wykonana z elementów Strony bez wyraźnego zezwolenia MWM jest zatem zabroniona w rozumieniu francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej. Dozwolone jest wyłącznie wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem Strony. Każde inne wykorzystanie, na które MWM nie udzieliła wyraźnej pisemnej i uprzedniej zgody, jest zabronione i stanowi naruszenie.

10. Tolerancja
Strony wzajemnie zgadzają się, że fakt, iż jedna ze stron toleruje daną sytuację, niezależnie od jej częstotliwości i czasu trwania, nie skutkuje przyznaniem drugiej stronie praw nabytych, ani nie modyfikuje niniejszych Warunków Użytkowania. Ponadto, taka tolerancja nie może być interpretowana jako zrzeczenie się danych praw.

11. Nieważność
Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub uznane za takie na podstawie ustawy, rozporządzenia lub w następstwie decyzji, która stała się res judicata właściwego sądu, pozostałe postanowienia zachowają całą swoją moc i zakres.

12. Adres prawny
W celu realizacji niniejszej umowy i z wyjątkiem postanowień szczególnych, Użytkownik zobowiązuje się kierować wszelką korespondencję na adres siedziby MWM podany w Obowiązkowej Informacji Prawnej.

13. Prawo właściwe
Niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej podlegają prawu francuskiemu. Dotyczy to zasad materialnych i proceduralnych, bez względu na miejsca wykonania zobowiązań istotnych lub pomocniczych.