Warunki sprzedaży

Preamble
Zakres. Niniejsze ogólne warunki są ściśle ograniczone do sprzedaży "Produktów MWM" ("Nasz Produkt" "Nasze Produkty" "Produkt MWM"; "produkt"; "produkty"): produkty marki MWM SAS ("MWM") dostępne do sprzedaży na naszej stronie internetowej store.phasedj.com. Te ogólne warunki nie obejmują usług oferowanych przez MWM SAS lub aplikacji opracowanych i wprowadzonych na rynek przez cele MWM SAS. MWM SAS jest firmą specjalizującą się w tworzeniu muzycznych aplikacji mobilnych i produktów sprzętowych, których celem jest demokratyzacja twórczości muzycznej dla każdego. Produkty MWM stanowią wyłączną własność MWM.

Artykuł 1. Informacje prawne
1. Strona internetowa store.phasedj.com, w tym jego obszar sprzedaży online, jest własnością MWM, "société par actions simplifiée" (uproszczona spółka akcyjna) o kapitale 1734 euro, posiadająca główne miejsce prowadzenia działalności zlokalizowane 54/56 Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt, Francja, zarejestrowana w rejestrze spółek w Nanterre pod numerem 513 627 299, numer VAT UE FR 49 513627299. 

2. Dane kontaktowe MWM wskazane są poniżej: 
      - Główne miejsce prowadzenia działalności: 54/56 Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt, Francja
    - Adres poczty elektronicznej: support@phase.zendesk.com

3. MWM jest firmą specjalizującą się w rozwoju muzycznych aplikacji mobilnych i produktów sprzętowych dla DJ-ów

Artykuł 2. Cel
1. Celem niniejszych ogólnych warunków jest określenie ogólnych warunków sprzedaży Produktów MWM, oferowanych do sprzedaży online przez MWM na stronie.

2. W szczególności warunki określają prawa i obowiązki MWM oraz Klienta.


Artykuł 3. Katalog produktów
1. MWM oferuje określoną wersję Produktów MWM w dniu zamieszczenia niniejszych ogólnych warunków w Internecie, ale do katalogu mogą zostać dodane inne wersje naszych produktów. Strona oferuje pełny opis Produktów MWM i określa jego cechy techniczne, wydajność i ograniczenia w użytkowaniu.

2. MWM zastrzega sobie prawo do modyfikacji katalogu produktów, lub dodawania nowych produktów. Oprócz tych ogólnych warunków, MWM zastrzega sobie prawo do zastosowania szczególnych warunków dla każdej wersji, która zostanie przedstawiona klientowi do wiadomości.

 

Artykuł 4. Wykonalność
1. Niniejsze warunki ogólne są warunkami business to consumer ("B to C"), co oznacza, że mają zastosowanie między MWM a "konsumentem" w rozumieniu prawa francuskiego. Jeśli są Państwo przedsiębiorcą, zapraszamy do kontaktu z MWM w celu otrzymania warunków ogólnych mających zastosowanie w relacjach między przedsiębiorcami ("B to B").

2. W każdym przypadku, gdy klientem jest przedsiębiorca, postanowienia umowne mające zastosowanie wyłącznie do klientów będących konsumentami będą uznane za niemające zastosowania do tego klienta będącego przedsiębiorcą.

3. Zobowiązania zawarte w niniejszych ogólnych warunkach dotyczą wyłącznie klientów, którzy zakupili "Produkty MWM" na stronie MWM. MWM nie ma żadnych zobowiązań wobec osoby, która zakupiła używany "Produkt MWM" lub korzystała z "Produktu MWM" osoby trzeciej.

4. Niniejsze ogólne warunki określają prawa i obowiązki stron, a także zawierają wszelkie postanowienia narzucone przez prawo dla sprzedaży elektronicznej.

5. MWM zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych ogólnych warunków w dowolnym czasie. Zmiany te będą obowiązywać tylko w przypadku sprzedaży dokonanej po zamieszczeniu nowych warunków w Internecie.

 

6. W każdym przypadku wersją ogólnych warunków wiążącą i egzekwowalną wobec klienta jest ta, którą klient zaakceptował w momencie potwierdzenia zamówienia.

7. Dostęp do ogólnych warunków można uzyskać w dowolnym momencie w strefie sprzedaży online. Klient może uzyskać dostęp do zarchiwizowanych warunków ogólnych na żądanie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: support@phase.zendesk.com.

8. Dokumenty online zaakceptowane podczas składania zamówienia będą miały pierwszeństwo przed wszelkimi wcześniejszymi wersjami papierowymi.

 

Artykuł 5. Informacje o produkcie
1. Zgodnie z art. L.121-17 francuskiego Kodeksu Konsumenckiego przypomina się, że jasne i zrozumiałe informacje dotyczące "Produktów MWM" można znaleźć w Internecie. W razie wątpliwości klient jest proszony o kontakt z MWM w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień. Tym samym wyraźnie się zgadza, że uznaje się, iż klient zamawiający "Produkty MWM" zapoznał się z tymi informacjami, zrozumiał je i posiada niezbędne umiejętności i wiedzę do ich wykorzystania.

2. Istotne cechy, ceny i terminy dostawy "Produktów MWM" dostępne są na stronie. Ich podsumowanie znajduje się w koszyku.

3. MWM dokłada najwyższej staranności w udzielaniu informacji online przed złożeniem zamówienia, w tym informacji o istotnych cechach produktów sprzedawanych na stronie, ich cenach, gwarancjach i usługach posprzedażowych, sposobach płatności, warunkach płatności i dostawy, ograniczeniach w dostawie.

4. Prezentowane na stronie zdjęcia i inne ilustracje graficzne Produktów MWM mają charakter poglądowy i nie mają wartości umownej. Klient jest w pełni poinformowany, że obrazy, zdjęcia i kolory mogą w szczególności różnić się od rzeczywistych kolorów ze względu na używaną przeglądarkę internetową i ekran.

5. Korzystanie z zamówionego produktu może być uzależnione od instrukcji użytkowania i bezpieczeństwa. Klient zobowiązuje się do zapoznania i ścisłego przestrzegania instrukcji użytkowania i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w tych dokumentach, w tym zamieszczonych i aktualizowanych na stronie.

 

 

Artykuł 6. Zamówienie internetowe
1. Wybór produktu. Zamawiający wybiera produkty prezentowane w czasie rzeczywistym na stronie internetowej w dniu złożenia zamówienia.

2. Klient potwierdza, że jest świadomy charakteru, przeznaczenia i warunków korzystania z produktu dostępnego na stronie oraz, że poszukiwał i uzyskał wszelkie niezbędne i/lub dodatkowe informacje w celu złożenia zamówienia z pełną świadomością stanu faktycznego.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność, a MWM nie ponosi odpowiedzialności, za nabycie przez niego produktu oraz adekwatność produktu z jego przeznaczeniem.

4. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, całkowita lub częściowa niezdolność klienta do korzystania z produktu, w szczególności z powodu niekompatybilności sprzętowej, nie może być podstawą do jakiejkolwiek rekompensaty, zwrotu pieniędzy lub roszczeń wobec MWM.

5. Akceptacja warunków sprzedaży. Każde zamówienie oznacza pełną akceptację niniejszych ogólnych warunków za pomocą pola wyboru.

6. Klient, który chce złożyć zamówienie na stronie, zgadza się najpierw podać informacje wymagane w formularzach dostępnych online. Klient potwierdza, że podane przez niego informacje są prawdziwe i dokładne.

7. Procedura zawierania umów składa się z następujących kroków:
   - Krok 1: Wybór wersji produktu;
   - Krok 2: Dostęp do szczegółów zamówienia. Podczas tego kroku klient może sprawdzić szczegóły zamówienia i jego cenę całkowitą, zmienić, poprawić ewentualne błędy lub anulować zamówienie;
   - Krok 3: Identyfikacja klienta;
   - Krok 4: Wybór adresu rozliczeniowego i dostawy, sposobu dostawy i metody płatności;
      - Krok 5: Na tym samym ekranie podsumowanie zamówienia i akceptacja ogólnych warunków przed potwierdzeniem zamówienia. Podczas tego kroku klient może również sprawdzić szczegóły zamówienia i jego cenę całkowitą, zmienić, poprawić ewentualne błędy lub anulować zamówienie;
   Krok 6: Płatność za zamówienie.

8. MWM potwierdza otrzymanie zamówienia klienta poprzez natychmiastowe wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub wyświetlenie strony z potwierdzeniem.

9. Zamówienia będą brane pod uwagę dopiero po zaakceptowaniu płatności. Odrzucenie płatności spowoduje rezygnację z zamówienia; klient zostanie o tym poinformowany, a produkt nie zostanie dostarczony.

10. MWM zobowiązuje się do realizacji otrzymanych zamówień do wyczerpania zapasów, a w przypadku niedostępności produktu, do poinformowania klienta w dowolny sposób wybrany przez MWM według własnego uznania; klient będzie mógł wtedy anulować zamówienie i uzyskać zwrot wszelkich kwot już zapłaconych.

 

11. Przechowywanie i archiwizacja. MWM będzie przechowywać pismo dokumentujące zamówienie klienta na kwotę równą lub większą niż sto dwadzieścia (120) euro przez okres dziesięciu (10) lat od (i) dostawy odpowiadającej zamówieniu w przypadku produktów oraz (ii) zakończenia świadczenia usług w przypadku usług, a MWM gwarantuje, że klient może uzyskać do niego dostęp w dowolnym momencie w tym okresie.

 

12. Dokumenty umowne będą przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej.

13. MWM zapewni Klientowi dostęp do przechowywanych dokumentów umownych na jego wniosek w następujący sposób: wniosek złożony pocztą na: 54/56 Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt, Francja, lub pocztą elektroniczną na adres: support@phase.zendesk.com.

 

Artykuł 7. Zamówienie międzynarodowe i import
1. O ile prawo nie stanowi inaczej, w przypadku zamówień międzynarodowych dokumentacja towarzysząca niektórym produktom (w tym przewodniki użytkownika i instrukcje bezpieczeństwa) może nie być dostępna w języku klienta. Klient jest zatem odpowiedzialny za sprawdzenie przed zamówieniem, czy jest w stanie zrozumieć język użyty w dokumentacji zamawianego produktu.

2. Klient jest ponadto odpowiedzialny za sprawdzenie, czy zamówiony produkt (w tym jego opakowanie) jest zgodny z normami i standardami oraz lokalnymi przepisami w kraju dostawy. MWM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i/lub straty i/lub odpowiedzialność wynikające z lub w związku z niezgodnością produktu z lokalnymi przepisami.

3. Ponadto klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji obowiązujących w kraju dostawy produktu. W związku z tym, do jego obowiązków należy upewnienie się, że import zamówionego produktu jest dozwolony w kraju, który wskazał do dostawy. MWM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub odpowiedzialność, które mogą być poniesione w wyniku tego działania.

 

Artykuł 8. Cena
1. Ceny zamawianych produktów oferowanych na stronie są wskazane w przeznaczonym do tego celu obszarze sprzedaży internetowej, w karcie katalogowej każdego produktu oferowanego do sprzedaży internetowej.

2. Ceny podane są w euro i zawierają podatki.

3. Są one ważne tylko w okresie, w którym są dostępne elektronicznie w czasie rzeczywistym w miejscu sprzedaży produktu oferowanego do sprzedaży online.

4. Mogą ulec zmianie w zależności od kilku kryteriów, w tym w przypadku operacji handlowych. "Komercyjne" operacje mają określony okres ważności i nie mogą być stosowane z mocą wsteczną lub po zakończeniu okresu ważności, nawet jeśli reklama jest nadal dostępna online z powodów niezwiązanych z MWM.

5. Wartość transakcji będzie koniecznie taka, jaka obowiązuje w dniu i czasie, kiedy klient składa zamówienie, a klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będzie miał żadnych środków odwoławczych, jeśli cena zostanie zwiększona lub zmniejszona po złożeniu zamówienia.

6. Wyświetlane ceny zawierają podatek VAT obowiązujący w dniu złożenia zamówienia, a każda zmiana obowiązującej stawki podatku VAT będzie automatycznie odzwierciedlona w cenach produktów oferowanych do sprzedaży.

 

 

Twoja gwarancja na sprzęt 

MWM Two (2) Years Limited Warranty - tylko dla produktów marki MWM® (Phase Essential, Phase Ultimate, Phase Case, Mixfader, Mixfader Case, Mixfader Dock).
Ważne: używając swojego produktu MWM ("Twój produkt", "produkt") zgadzasz się na to, że obowiązują Cię warunki Dwu (2) Letniej Ograniczonej Gwarancji MWM ("Gwarancja") przedstawione poniżej. Nie należy używać produktu do czasu zapoznania się z warunkami gwarancji. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami gwarancji, nie używaj produktu i zwróć go w terminie określonym w polityce zwrotów MWM (znajdującej się na stronie https://store.phasedj.com/policies/terms-of-sale) do sklepu detalicznego należącego do MWM lub autoryzowanego dystrybutora, w którym dokonano zakupu, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

Jak prawo konsumenckie odnosi się do niniejszej gwarancji
Niniejsza gwarancja daje Państwu określone prawa, a ponadto mogą Państwu przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od stanu (lub kraju czy prowincji). Poza przypadkami dozwolonymi przez prawo, MWM nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza innych przysługujących Państwu praw, w tym tych, które mogą wynikać z niezgodności z umową sprzedaży. W celu pełnego zrozumienia przysługujących Państwu praw należy zapoznać się z przepisami prawa obowiązującymi w Państwa kraju, prowincji lub stanie.

Ograniczenia gwarancji z zastrzeżeniem prawa konsumenckiego
W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsza gwarancja i określone w niej środki zaradcze są wyłączne i zastępują wszelkie inne gwarancje, środki zaradcze i warunki, zarówno ustne, pisemne, ustawowe, wyraźne, jak i dorozumiane. Firma MWM zrzeka się wszelkich ustawowych i dorozumianych gwarancji, w tym bez ograniczeń gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu oraz gwarancji dotyczących wad ukrytych lub utajonych, w zakresie dozwolonym przez prawo. W zakresie, w jakim takie gwarancje nie mogą być wyłączone, firma MWM ogranicza czas trwania i środki zaradcze z tytułu takich gwarancji do czasu trwania niniejszej gwarancji wyraźnej oraz, według uznania firmy MWM, usług naprawy lub wymiany opisanych poniżej. Niektóre stany (kraje i prowincje) nie zezwalają na ograniczenie czasu trwania gwarancji dorozumianej (lub warunku), dlatego opisane powyżej ograniczenie może nie mieć zastosowania w przypadku użytkownika.

Co jest objęte niniejszą gwarancją?
MWM udziela gwarancji na produkty sprzętowe marki MWM i akcesoria znajdujące się w oryginalnym opakowaniu ("Produkt MWM") na wady materiałowe i wykonawcze przy normalnym użytkowaniu zgodnie z opublikowanymi przez MWM wytycznymi na okres DWÓCH (2) LAT od daty pierwotnego zakupu detalicznego przez nabywcę będącego użytkownikiem końcowym ("Okres gwarancji"). Opublikowane wytyczne MWM obejmują między innymi informacje zawarte w specyfikacjach technicznych, instrukcjach obsługi i komunikatach serwisowych.

Co nie jest objęte niniejszą gwarancją?
Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych produktów sprzętowych niebędących własnością firmy MWM ani żadnego oprogramowania, nawet jeśli jest ono pakowane lub sprzedawane wraz ze sprzętem MWM. Producenci, dostawcy lub wydawcy inni niż MWM mogą udzielać własnych gwarancji - w celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z nimi. Oprogramowanie dystrybuowane przez MWM z marką MWM lub bez niej (w tym między innymi oprogramowanie systemowe) nie jest objęte niniejszą gwarancją. Proszę zapoznać się z umową licencyjną dołączoną do oprogramowania w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat praw użytkownika w odniesieniu do jego użytkowania. MWM nie gwarantuje, że działanie Produktu MWM będzie przerwane lub wolne od błędów. MWM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji dotyczących użytkowania Produktu MWM.

Niniejsza Gwarancja nie dotyczy:
(a) do części zużywalnych, takich jak baterie, chyba że awaria nastąpiła z powodu wady materiałowej lub wykonawczej; (b) do uszkodzeń kosmetycznych, w tym m.in. zarysowań, wgnieceń i pękniętego plastiku na portach; (c) do uszkodzeń spowodowanych użyciem z innym produktem; (d) do uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, kontaktem z cieczą, pożarem, trzęsieniem ziemi lub inną przyczyną zewnętrzną; (e) do uszkodzeń spowodowanych eksploatacją Produktu MWM poza opublikowanymi przez MWM wytycznymi; (f) uszkodzeń spowodowanych usługami (w tym modernizacjami i rozszerzeniami) wykonywanymi przez osoby niebędące przedstawicielami firmy MWM w stosunku do Produktu MWM, który został zmodyfikowany w celu zmiany funkcjonalności lub możliwości bez pisemnej zgody firmy MWM; (g) uszkodzeń Produktu MWM, który został zmodyfikowany w celu zmiany funkcjonalności lub możliwości bez pisemnej zgody firmy MWM; (h) uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub w inny sposób wynikających z normalnego starzenia się Produktu MWM, lub (i) jeżeli jakikolwiek numer seryjny został usunięty lub zniszczony z Produktu MWM.

Twoje obowiązki
Przed uzyskaniem obsługi gwarancyjnej firma MWM lub jej przedstawiciele mogą wymagać od użytkownika przedstawienia dowodu zakupu, odpowiedzi na pytania mające na celu pomoc w zdiagnozowaniu potencjalnych problemów oraz postępowania zgodnie z procedurami MWM dotyczącymi uzyskania obsługi gwarancyjnej. 
Po zakończeniu obsługi gwarancyjnej Produkt MWM lub urządzenie zastępcze zostanie zwrócone użytkownikowi w takim stanie, w jakim zostało skonfigurowane w momencie pierwotnego zakupu, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji. W ramach serwisu gwarancyjnego firma MWM może zainstalować aktualizacje oprogramowania systemowego, które uniemożliwią powrót Produktu MWM do wcześniejszej wersji oprogramowania systemowego. Odzyskiwanie i ponowna instalacja innych programów, danych i informacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Ważne: Nie należy otwierać Produktu MWM. Otwarcie Produktu MWM może spowodować uszkodzenia, które nie są objęte niniejszą gwarancją. Serwis Produktu MWM powinna przeprowadzać wyłącznie firma MWM.

Jak uzyskać serwis gwarancyjny?
Jeśli w Okresie Gwarancji użytkownik zgłosi firmie MWM ważne roszczenie, firma MWM, według własnego uznania, (i) naprawi Produkt MWM przy użyciu nowych lub wcześniej używanych części, które pod względem wydajności i niezawodności odpowiadają nowym, (ii) wymieni Produkt MWM na urządzenie, które jest co najmniej funkcjonalnie równoważne Produktowi MWM i jest utworzone z nowych i/lub wcześniej używanych części, które pod względem wydajności i niezawodności odpowiadają nowym, lub (iii) wymieni Produkt MWM w zamian za zwrot ceny zakupu.

Przed skorzystaniem z serwisu gwarancyjnego prosimy o zapoznanie się z zasobami pomocy online.
Jeśli po skorzystaniu z tych zasobów Produkt MWM nadal nie działa prawidłowo, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy MWM, korzystając z informacji podanych poniżej. Przedstawiciel MWM pomoże ustalić, czy Produkt MWM wymaga serwisu, a jeśli tak, poinformuje, w jaki sposób MWM go zapewni. W przypadku kontaktu telefonicznego z MWM mogą obowiązywać inne opłaty w zależności od lokalizacji.

Opcje serwisu gwarancyjnego
MWM zapewni serwis gwarancyjny poprzez: Mail-in service. Jeśli MWM stwierdzi, że Produkt MWM kwalifikuje się do serwisu wysyłkowego, MWM prześle klientowi opłacony list przewozowy oraz, jeśli ma to zastosowanie, materiały opakowaniowe, aby mógł wysłać Produkt MWM do miejsca naprawy MWM zgodnie z instrukcjami MWM. Po zakończeniu usługi serwisowej, serwis naprawczy MWM zwróci użytkownikowi Produkt MWM. MWM pokryje koszty wysyłki do i z miejsca zamieszkania użytkownika, jeśli wszystkie instrukcje będą przestrzegane. MWM zastrzega sobie prawo do zmiany metody, za pomocą której MWM może świadczyć usługi gwarancyjne dla użytkownika, a także kwalifikacji Produktu MWM do otrzymania konkretnej metody usługi. Usługi serwisowe będą ograniczone do opcji dostępnych w kraju, w którym zgłaszany jest serwis. Opcje serwisowe, dostępność części i czas reakcji mogą się różnić w zależności od kraju. Użytkownik może być odpowiedzialny za koszty wysyłki i obsługi, jeśli Produkt MWM nie może być serwisowany w kraju, w którym się znajduje. Jeśli użytkownik szuka serwisu w kraju, który nie jest oryginalnym krajem zakupu, będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących importu i eksportu oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie cła, V.A.T i inne powiązane podatki i opłaty. Tam, gdzie dostępny jest serwis międzynarodowy, firma MWM może naprawić lub wymienić Produkty i części MWM na porównywalne Produkty i części MWM, które spełniają lokalne standardy.

Co robi Phase SAS w przypadku roszczenia gwarancyjnego

Jeśli użytkownik zgłosi ważne roszczenie w ramach niniejszej gwarancji, firma Phase SAS, według własnego uznania:

(i) naprawi Produkt Phase przy użyciu nowych części lub używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem wydajności i niezawodności lub niezawodności, lub
(ii) wymieni Produkt Phase na produkt co najmniej funkcjonalnie równoważny, który będzie składał się z nowych lub używanych części równoważnych nowym pod względem wydajności i niezawodności, lub
(iii) zwróci cenę zakupu w zamian za zwrot produktu Phase

W przypadku wymiany części lub produktu lub przyznania zwrotu kosztów, każdy wymieniony produkt stanie się własnością użytkownika, a zwrócony lub wymieniony produkt będzie należał do firmy Phase SAS. Wymieniona część lub produkt albo naprawiony produkt Phase będzie objęty pozostałą gwarancją oryginalnego produktu Phase lub przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wymiany lub naprawy, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. W przypadku zgłoszeń dokonanych w kraju innym niż kraj zakupu produktu, firma Phase SAS może naprawić lub wymienić produkty i części na porównywalne produkty i części, zgodne z lokalnymi standardami.

Ograniczenie odpowiedzialności
Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej gwarancji i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, firma MWM nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe, wynikające z naruszenia gwarancji lub warunku lub na podstawie innej teorii prawnej, w tym m.in. za utratę możliwości korzystania; utratę przychodów; utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków (w tym utratę zysków z kontraktów); utratę, uszkodzenie, narażenie na szwank lub uszkodzenie danych; lub wszelkie pośrednie lub wynikowe straty lub szkody niezależnie od przyczyny, w tym wymianę sprzętu i mienia, wszelkie koszty odzyskania, zaprogramowania lub odtworzenia jakiegokolwiek programu lub danych przechowywanych lub używanych z Produktem MWM lub brak zachowania poufności informacji przechowywanych w Produkcie MWM. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do roszczeń z tytułu śmierci lub obrażeń ciała, ani do jakiejkolwiek odpowiedzialności ustawowej za celowe i rażące zaniedbania. MWM zrzeka się wszelkich zapewnień, że będzie w stanie naprawić dowolne urządzenie MWM w ramach niniejszej gwarancji lub wymienić Produkt MWM bez zagrożenia lub utraty informacji przechowywanych w Produkcie MWM. Niektóre stany (kraje i prowincje) nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w przypadku użytkownika.

Ogólne
Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy MWM nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji, rozszerzania lub uzupełniania niniejszej Gwarancji. Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to na zgodność z prawem lub wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsza Gwarancja podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem kraju, w którym dokonano zakupu Produktu MWM. Firma MWM lub jej następca prawny jest gwarantem w ramach niniejszej Gwarancji.