Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: [06/23/21]

KIM JESTEŚMY I CZYM JEST TEN DOKUMENT?
MWM, francuska uproszczona spółka akcyjna ("société par actions simplifiée"), o kapitale zakładowym w wysokości 2 098,79 euro, której siedziba znajduje się 54/56, avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek w Nanterre pod numerem 513 627 299, (dalej "MWM"), publikuje niniejszą stronę internetową : store.phasej.com (zwaną dalej "Sklepem Phase"). MWM ma na uwadze poszanowanie Twojego życia prywatnego oraz poufność dotyczących Cię Danych Osobowych (zwanych dalej "Danymi Osobowymi"). Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o tym, w jaki sposób Państwa Dane Osobowe są zbierane, przetwarzane i przechowywane przez MWM i jej podmioty przetwarzające podczas korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej Phase. Korzystając ze Sklepu Phase (tj. : store.phasedj.com) niniejszym akceptują Państwo i zgadzają się na związanie niniejszą Polityką Prywatności. MWM zobowiązuje się przetwarzać Twoje Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli "GDPR" oraz ustawą nr. 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o informatyce, zbiorach danych i wolnościach, w aktualnej wersji (dalej "Obowiązujące Przepisy"). Proszę pamiętać, że MWM może w każdej chwili zmienić niniejszą politykę prywatności w całości lub w części. Najnowsza data aktualizacji jest wskazana na górze niniejszej Polityki Prywatności.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I ZA CO?
1.1 Gdy bezpośrednio kontaktujesz się z MWM
Jakie dane: Podczas przeglądania i korzystania ze Sklepu Phase : sklep.phasedj.com, MWM może zbierać i przetwarzać Twoje Dane Osobowe, gdy zdecydujesz się na kontakt pod adresem: support@phase.zendesk.com lub innym adresem podanym w Sklepie Phase. W ten sposób Użytkownik może przekazać MWM Dane Osobowe na podstawie swojego oświadczenia, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, dane kontaktowe, kraj zamieszkania ect. Podstawa prawna: Powyższe zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu i odpowiadaniu na Państwa pytania.

1.2 Gdy przeglądasz Sklep Phase (Cookies)
Jakie dane: Przy pierwszym połączeniu na Phase's Shop, pojawi się pop-up informujący, że jeśli wyrazisz zgodę, Dane Osobowe, takie jak dane o lokalizacji, oraz inne dane demograficzne i dotyczące zainteresowań na Twój temat będą zbierane i przekazywane naszym Partnerom Reklamowym i firmom analitycznym (patrz - poniżej) w celu zapewnienia Ci spersonalizowanego doświadczenia reklamowego oraz w celu analitycznym. Mają Państwo prawo odmówić lub wyrazić zgodę na takie przetwarzanie. W przypadku wyrażenia zgody na zbieranie danych w celu analitycznym, możemy udostępnić dane wymienione powyżej następującym kategoriom odbiorców: Partnerzy Ad: , którzy pozwalają nam monetyzować ad inventory MWM i dostarczać użytkownikom bezpłatne produkty i usługi: 
- Facebook https://www.facebook.com/about/privacy
- Google https://policies.google.com/privacy
Władze: tylko w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje. MWM może również potrzebować udostępnić Państwa Dane Osobowe swoim zewnętrznym doradcom (prawnikom, księgowym, itp.). Podstawa prawna: Powyższe zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody.

2. JAK DŁUGO PRZECHOWYWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Niniejszym informuje się, że MWM nie przechowuje Danych Osobowych zebranych, otrzymanych i przetwarzanych w celach opisanych w niniejszej polityce dłużej niż jest to konieczne do celów opisanych powyżej w tej sekcji. Oznacza to, że w przypadku Danych zbieranych i przetwarzanych podczas przeglądania Sklepu Phase i zgodnie z Obowiązującymi Przepisami czas ich przechowywania nie będzie dłuższy niż 3 lata. Informujemy, że MWM zastrzega sobie prawo do przechowywania Państwa Danych osobowych w swoich tymczasowych archiwach, gdy jest to bezwzględnie konieczne do obrony swoich praw w przypadku sporu, przez obowiązujący okres przedawnienia.Ponadto informujemy, że z uwagi na status dostawcy usług hostingowych, MWM podlega prawnemu obowiązkowi przechowywania niektórych Danych Osobowych dotyczących Państwa przez okres jednego roku, na podstawie art. 6.II ustawy 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej (LCEN).

3. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE
Niektórzy partnerzy i podmioty przetwarzające, o których mowa w niniejszej polityce, znajdują się poza Unią Europejską. W takim przypadku zapewniamy, że: Dane osobowe są przekazywane do krajów uznanych za oferujące równoważny poziom ochrony lub, Dane osobowe są przekazywane do podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności lub, W przypadku Danych Osobowych przekazywanych poza kraje uznane przez Komisję Europejską za kraje o wystarczającym poziomie ochrony, stosowany jest którykolwiek z mechanizmów dających odpowiednie gwarancje, dla których przepisem są obowiązujące przepisy, a w szczególności przyjęcie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

4. JAK MOŻESZ WYKORZYSTAĆ SWOJE PRAWA?
Zgodnie z Obowiązującymi Regulacjami, masz prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia. Na warunkach wynikających z Obowiązującego Regulaminu korzystają Państwo również z prawa do żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych Osobowych oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn dotyczących Państwa sytuacji osobistej, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MWM. Możesz również przekazać instrukcje dotyczące losu Twoich Danych Osobowych w przypadku Twojej śmierci. Możesz również, w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możesz skorzystać z tych praw w MWM, przesyłając swoje żądanie wraz z kopią dokumentu tożsamości pocztą elektroniczną na adres e-mail: support@phase.zendesk.com lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres: MWM, 54, Avenue du Général Leclerc, 92100, Boulogne Billancourt, Francja. W każdym przypadku mogą Państwo, w dowolnym momencie, złożyć skargę do CNIL (francuski urząd ochrony danych) (www.cnil.fr).